Obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY

(Platné od 01.01.2021)
 

I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA:

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy:
predávajúcim:
AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY, Mlynská 2, 053 11 Smižany, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK 2020504673, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7871/V
a
kupujúcim:
1. Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi v ich platnom znení.
2. Kupujúci – podnikateľ.
Podnikateľom sa taktiež pre účely OP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo OP pre podnikateľov. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria Záručné podmienky uvedené v tomto dokumente, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito OP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvoria Záručné podmienky, že s nimi súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky..
 
3. Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov spoločnosti.

II. KÚPNA ZMLUVA:

Uzavretie kúpnej zmluvy

1. Ak je kupujúci – spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného produktu predávajúcim na stránky internetového obchodu. Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv.
Na trvanlivom nosiči poskytne potvrdenie objednávky predávajúci najneskôr spolu s dodaním tovaru. Vzniknutú zmluvu možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
2. Ak je kupujúci – podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka produktu kupujúcim – podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu – podnikateľovi s týmto jeho návrhom. Za prípadné chyby pri prenesení dát predávajúci nenesie zodpovednosť.
Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo ku zneužitiu osobných údajov, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.
Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť.

III. OBJEDNÁVANIE:

Objednávku na nákup produktov môžete zadať pomocou následných obrazových príkazov po kliknutí na položku, ktorú si želáte kúpiť.
Kliknutím na tlačidlo „Do košíka“, umiestnite nezáväznú objednávku na položky, ktoré si želáte kúpiť. Máte možnosť skontrolovať a opraviť vašu objednávku až do okamihu keď potvrdíte vašu objednávku kliknutím na predvolené tlačidlo „objednať s povinnosťou platby
Obsah nákupného košíka si môžete kedykoľvek nezáväzne pozrieť kliknutím na tlačidlo Nákupný košík. Položky môžu byť vybrané z nákupného košíka kliknutím na tlačidlo „X“ = „Odstrániť túto položku“.
Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, a umožní mu nadobudnúť k nemu vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.
 
Po prijatí vašej objednávky sa zaväzujeme dodať tovar v súlade s týmito obchodnými podmienkami.
Ak si želáte kúpiť položky vo svojom nákupnom košíku, stlačte tlačidlo „Pokračovať“. Potom prosím vložte svoje údaje. Povinné údaje sú označené hviezdičkou. Registrácia nie je potrebná. Po vložení vašich údajov môžete skontrolovať vaše zápisy. Proces objednania je dokončený kliknutím tlačidla „Objednať s povinnosťou platby“. Proces môže byť zrušený kedykoľvek zatvorením okna prehliadača.

IV. CENA:

Cena za produkty, ktoré si kupujúci kúpi alebo objedná je splatná vo výške stanovenej na stránke v čase odoslania objednávky kupujúcim, plus všetky poplatky za dodanie tovaru. Všetky ceny sú zobrazené vrátane DPH.
Predajca musí prijať platbu za celkovú cenu tovarov, objednaných a kúpených a za všetky príslušné poplatky za dodanie, predtým než objednávka kupujúceho môže byť spracovaná, ibaže by sa pred tým kupujúci a predávajúci dohodli inak. 

V. DODACIE PODMIENKY:

1. Spôsoby dodania

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:
 • Osobný odber tovaru v predajni predajcu. V prípade, že si kupujúci vyberie produkt, u ktorého je prostredníctvom internetu možná len nezáväzná objednávka, pretože sa jedná o produkt, ktorého predaj je spojený s osobným odberom je predajca oprávnený požadovať predloženie identifikačného preukazu (OP alebo pas).
 • doručenie kuriérom
 
V prípade, že si kupujúci vyberie dodanie produktu kuriérom, je doba dodania produktu 5 pracovných dní, ak je tovar skladom. Maximálna doba dodania tovaru je 30 dní.
Pri dodaní kuriérskou službou neposkytujeme služby spojené s rozbaľovaním tovaru, inštaláciou, údržbou alebo s odvozom odpadu.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.
Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom predajcovi, spísať s kuriérom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom, alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
 

2. Súčinnosť kupujúceho pri dodávke tovaru

Kupujúci je povinný umožniť predajcovi dodanie tovaru v stanovenej dobe a mieste dodania. Vykonať primerané opatrenia potrebné k uskutočneniu dodania tovaru podľa objednávky kupujúceho. Ak sa dodanie tovaru odloží alebo sa neuskutoční, pretože kupujúci neprijal primerané opatrenia, Predajca určí náhradný termín dodania v lehote do 30 dní od neúspešného dodania. Ak sa dodanie neuskutoční pre okolnosti, ktoré kupujúci mohol ovplyvniť znáša náklady opakovanej dodávky. Ak Predajca nie je schopný stanoviť čas pre opakovanú dodávku objednaného tovaru, môže zrušiť objednávku a vrátiť kupujúcemu zaplatenú cenu za tovar, zníženú o náklady spojené s neúspešným dodaním tovaru.
 

3. Možnosti platby

Predajca akceptuje nasledujúce možnosti platby:
 
 1. pri prevzatí tovaru kupujúcim osobne v predajni:
  • v hotovosti na predajni predajcu pri prevzatí tovaru,
  • platba prostredníctvom terminálu pri prevzatí tovaru na predajni predajcu (platobnou kartou).
 2. pri dodaní tovaru kuriérom: 
  • úhrada tovaru platobnou kartou cez internet – rýchla a bezpečná úhrada tovaru platobnou kartou cez internetový platobný portál prevádzkovaný bankou (nie predávajúcim). Túto možnosť musí kupujúci zvoliť už pri vytváraní objednávky.
  • platba vopred bankovým prevodom na účet predajcu,
  • platba vopred na faktúru,
  • na dobierku
 

4. Cena dopravy

 1. Pri objednávke do 99 € je cena dopravy v závislosti od výberu kuriérskej služby: DPD, 123Kuriér, SDS - 7 € s DPH, 123 kuriér 4 € s DPH, Zásielkovňa - Z POINT 5 € s DPH
 2. Pri objednávke do 99 € je v prípade osobného odberu doprava zdarma
 3. Pri objednávke od 99 € je v prípade akejkoľvek zvolenej formy dodania doprava zdarma

VI. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Právo výmeny tovaru alebo vrátenia tovaru má kupujúci do 14 dní od prevzatia tovaru.
 

1. Právo odstúpenia od zmluvy kupujúcim

V zmysle ustanovenia § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list alebo iný trvanlivý nosič o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.
Odstúpenie (formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, viď. bod 2. tohto článku OP) a tovar zasielajte na adresu:
 
AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY, Mlynská 2, 053 11 Smižany
 

2. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy

 
3. Dôsledky odstúpenia od kúpnej zmluvy
Po odstúpení od kúpnej zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto kúpnej zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.
 

4. Spôsoby vrátenia tovaru:

 • osobne na predajni predajcu
 • prostredníctvom kuriéra
 

5. Náklady spojené s vrátením tovaru.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoužitý, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia, kedy je predmetom kúpy zariadenie s nádržou na palivo, musí byť v okamžiku odovzdania tovaru kupujúcim nádrž prázdna.
Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu spotrebiteľovi vrátené najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy.
Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v uvedenej lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenie odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.
 

6. Poškodený tovar

Spotrebiteľ je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.
 1. Pri doručení kuriérom: Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci má právo odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky.
 2. Osobný odber na prevádzke: Kupujúci je povinný prekontrolovať tovar bezprostredne pri prevzatí. Akékoľvek poškodenie tovaru alebo nekompletnosť balenia je potrebné nahlásiť obsluhe výdajného miesta.

7. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy kupujúcim – spotrebiteľom

Odstúpenie od zmluvy spotrebiteľom nie je možné v prípadoch uvedených v § 7 odsek 6 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

8. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ

V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.
Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom (ako spotrebiteľovi, tak podnikateľovi) vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z., O ochrane osobných údajov).
Z dôvodu ochrany práv kupujúceho, ak je kupujúcim právnická osoba a bude požadovať vrátenie peňazí prostredníctvom preplatenia dobropisu priamo na predajni, bude príslušná čiastka vyplatená iba osobám oprávneným konať za dotyčnú právnickú osobu, t.j. štatutárnemu orgánu alebo osobe, ktorá sa preukáže úradne overenou plnou mocou.
 

VII. ZÁRUČNÉ PODMIENKY

I. VŠEOBECNÉ USTABOVENIA

 1. Záruka na výrobky je počas záručnej doby poskytovaná podľa nasledujúcich podmienok. Dovozca je oprávnený zapojiť pri plnení záručných nárokov tretiu stranu, najmä obchodníkov, ktorí predávajú sortiment výrobkov. Záručný list je dokladom práv a povinností kupujúceho (ďalej len zákazník) v zmysle §620 Občianskeho zákonníka alebo §429 Obchodného zákonníka.
 2. Pri každom nároku v rámci záruky (pri každej reklamácii) je nutné predložiť riadne a úplne vyplnený a potvrdený záručný list a daňový doklad o nákupe výrobku. Za riadne vyplnený záručný list sa považuje záručný list vyplnený predajcom a podpísaný zákazníkom a predávajúcim v okamihu predaja predmetného výrobku.
 3. Na škody, ktoré vznikli prirodzeným opotrebovaním výrobku, jeho preťažením, alebo akýmkoľvek iným nesprávnym zaobchádzaním (najmä v rozpore s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu), sa záruka nevzťahuje.
 4. Záruka sa nevzťahuje na výrobky, ktoré budú reklamované v rozobratom stave, nekompletné, alebo po zásahu neautorizovaným servisom alebo inou osobou. Zákazník je povinný priniesť na reklamáciu výrobok v kompletnom stave, vrátane všetkých pracovných častí(napr. lišta, reťaz, vrták, žací nástroj a podobne).
  • použitia neoriginálnych dielov alebo príslušenstva nedoporučeným výrobcom
  • použitia nesprávnych palív a mazacích hmôt
  • neoprávneného zásahu
  • svojvoľného zásahu zákazníka do výrobku (napr. nastavovanie otáčok, rozobratie mimo bežnej údržby)
  • použitia v rozpore s návodom na použitie
  • používania opotrebovaných dielov spotrebného charakteru
  • neohlásenia počiatočnej poruchy
  • mechanického poškodenia neprimeraného určenému použitiu prístroja (náraz na cudzí predmet a pod.)
  • prepravy
  • prirodzeného opotrebenia a pod.
 5. V prípade oprávnenosti reklamácie je predávajúci povinný zabezpečiť opravu alebo výmenu vadných súčiastok v zákonnej lehote. Táto doba nevyhnutná na opravu výrobku, počas ktorej bude výrobok v oprave, nezakladá právny nárok zákazníka na náhradu tým vzniknutej škody alebo ušlého zisku.
 6. Ako doklad o záruke vystavuje predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo).
Na výslovnou žiadosť kupujúceho predávajúci poskytne záruku písomnou formou (záručný list). Štandardne však, ak to umožňuje povaha veci, vydáva predávajúci namiesto záručného listu kupujúcemu doklad o zakúpení veci obsahujúci uvedené údaje.
Ak je to vzhľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, dobu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe viažu.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí zákazníkom. Zákazník je oprávnený predávanú vec pred prevzatím prezrieť. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré mohol zákazník pri prehliadke zistiť, najmä nezodpovedá za to, ak zákazník neskôr bude reklamovať chýbajúce príslušenstvo predávanej veci alebo mechanické poškodenie veci zistiteľné pri prehliadke. Predávajúci za takéto vady nezodpovedá ani vtedy, ak zákazník nevyužil možnosť vykonať prehliadku predávanej veci.

II. DĹŽKA ZÁRUKY

 1. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku. Ak boli počas záručnej doby vykonávané opravy, neznamená to nový začiatok záručnej doby, len jej predĺženie o dobu od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať.
 2. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre priamu osobnú spotrebu – kúpna zmluva je uzavretá podľa Občianskeho zákonníka a zákazník je považovaný za koncového spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka.
 3. Dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov pri predaji tovaru akejkoľvek právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej a podnikateľskej činnosti pre komerčné účely (obchodnú a podnikateľskú činnosť) – kúpna zmluva je uzavretá podľa Obchodného zákonníka.
Ak je výrobok aspoň raz používaný na obchodnú alebo podnikateľskú činnosť, vzťahuje sa na zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim Obchodný zákonník a dĺžka záručnej doby je 12 mesiacov. Komerčným účelom sa rozumie akékoľvek použitie tovaru podnikateľom a jeho zamestnancami, odplatné požičiavanie výrobku, vedenie tovaru v účtovníctve a iné obdobné použitie.
Pri vznesení záručného nároku je záručný servis predajcu oprávnený posúdiť vzhľadom na stav opotrebenia tovaru, či bol tento výrobok použitý na komerčné účely a stanoviť ktorý z režimov (podľa Obchodného zákonníka alebo podľa Občianskeho zákonníka) sa vzťahuje na konkrétny výrobok.
Keď je kupujúcim spotrebiteľ, v rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia zákonom č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z.z, o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov v ich platnom a účinnom znení.

III. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

Reklamačné nároky, zákazník uplatňuje u predajcu, ktorý mu predmetný výrobok predal, rovnako môže u tohto predajcu podať sťažnosť prípadne iný podnet:

AGRO-SPIŠ s.r.o. SMIŽANY, Mlynská 2, 053 11 Smižany, IČO: 31727531, DIČ: 2020504673, IČ DPH: SK 2020504673, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 7871/V

 

1. Ak je kupujúcim spotrebiteľ

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, má v závislosti na povahe chyby pri uplatnení zákonnej záruky tieto práva:
 • ak ide o chybu odstrániteľnú, právo na bezplatné, riadne a včasné odstránenie chyby. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • ak ide o chybu neodstrániteľnú brániacu riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnaké práva spotrebiteľovi patria, ak ide síce o odstrániteľné chyby, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie chyby po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje najmä, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri chyby brániace jej riadnemu užívaniu,
 • ak ide o iné chyby neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 
V prípade zľavy nie je možné neskôr reklamovať tovar pre chybu, za ktorú bola zľava poskytnutá.
 
Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Táto lehota nie je záväzná ku kupujúcemu, ktorý je podnikateľ a teda jeho vzťah s predávajúcim upravuje Obchodný zákonník.
Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.
 

2. Ak je kupujúcim podnikateľ

Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr tuto chybu reklamovať.
Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

IV. REKLAMAČNÝ PROTOKOL RESP. POTVRDENIE O UPLATNENÍ REKLAMÁCIE

Predávajúci vydá kupujúcemu spotrebiteľovi písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prevedení opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.
Pri každom uplatnení zodpovednosti za vady u predávajúceho musí byť spísaný reklamačný protokol resp. potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktorý osoba vybavujúca reklamáciu vydá zákazníkovi a kópiu uchová pre účely kontroly. Reklamácia bude zapísaná v evidencii reklamácií.
Reklamačný protokol resp. potvrdenie o uplatnení reklamácie obsahuje najmä:
 • kontaktné údaje strán,
 • dátum uplatnenia reklamácie
 • popis vady
 • požiadavku zákazníka na spôsob vybavenia reklamácie – pričom poverená osoba predávajúceho je povinná poučiť zákazníka o možnostiach riešenia reklamácie: oprava, výmena,
 • zníženie ceny výrobku, vrátenie peňazí.

V. VYBAVENIE REKLAMÁCIE

Voľbu spôsobu vybavenia reklamácie vykoná kupujúci. Predávajúci na nevhodnosť voľby kupujúceho upozorní a navrhne vhodný spôsob (najmä v prípade, keď kupujúci vyžaduje spôsob týkajúci sa odstrániteľnej chyby, ale predávajúci zistí, že ide o chybu neodstrániteľnú). Ak spotrebiteľ nezvolí spôsob vybavenia reklamácie v predávajúcim poskytnutej primeranej lehote, zvolí ho predávajúci.
Vybavením reklamácie je:
 1. ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku,
 2. výmenou výrobku,
 3. vrátením kúpnej ceny výrobku,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 5. písomná výzva na prevzatie plnenia (v prípade zamietnutia reklamácie) alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie.
 

Ak je kupujúcim spotrebiteľ:

 1. Predávajúci je povinný nechať spracovať odborné posúdenie reklamovaného tovaru ak chce zamietnuť reklamáciu v prvých 12 mesiacoch záručnej doby. V tomto prípade je potrebné k zamietnutiu vyhotoviť odborné posúdenie a poskytnúť ho zákazníkovi do 14 dní od vybavenia reklamácie.
 2. Predávajúci je povinný informovať zákazníka o možnosti nechať posúdiť výrobok a o osobe k tomu oprávnenej ak reklamácia bola uplatnená v období po 12 mesiacoch záručnej doby a predávajúci reklamáciu zamieta.
 

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPORU

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.
Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. v platnom a účinnom znení, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR – www.mhsr.sk.
Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
Odkaz na platformu na úrovni EÚ, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu formou elektronického formuláru:

VI. SERVISNÁ PREHLIADKA

 1. Pri záručnej dobe 24 mesiacov (pri osobnej spotrebe) je zákazník povinný priniesť výrobok na servisnú prehliadku k predajcovi, u ktorého výrobok zakúpil, najskôr 10 mesiacov a najneskôr 12 mesiacov od dátumu predaja uvedeného na záručnom liste.
 2. Pri záručnej dobe 12 mesiacov je zákazník povinný priniesť výrobok na servisnú prehliadku k predajcovi, u ktorého výrobok zakúpil, najskôr 5 mesiacov a najneskôr 6 mesiacov od dátumu predaja uvedeného na záručnom liste.
Táto servisná prehliadka je bezplatná okrem výmeny dielov spotrebného charakteru, ktoré je potrebné vymeniť pre bezchybné fungovanie výrobku v ďalšom období záručnej doby.
Za diely spotrebného charakteru sa považuje najmä: reťaz, lišta, reťazové koliesko, kosiace nože, kosiace nástroje, unášač noža, hlavica na silón, silón, vŕtacie nástroje, vzduchový filter motora, zapaľovacia sviečka, štartovacia šnúra, klinový remeň a pod. Pri týchto dieloch je potrebné prihliadať na ich spotrebnú povahu, charakter a podliehanie prirodzenému opotrebeniu hneď pri zakúpení prístroja a prípadné výrobné vady týchto dielov reklamovať ihneď pri prvom odskúšaní výrobku.
Ak záručný list nebude obsahovať záznam o povinnej servisnej prehliadke v riadnom čase vykonaný predajcom, zákazník nemá právo na uplatnenie záruky po uplynutí lehoty na servisnú prehliadku.
Za predajcu je považovaný predajca, ktorý výrobok zákazníkovi predal, alebo iný predajca, u ktorého sa nachádza záručný servis. 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Orgán dozoru, ktorému podlieha činnosť predávajúceho:

Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna 3, P. O. BOX A-35
040 65 Košice 1
Odbor výkonu dozoru a Právny odbor

Prípadné spory medzi Predávajúcim a Kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou. V takomto prípade kupujúci – spotrebiteľ môže kontaktovať subjekt mimosúdneho riešenia sporov. Predávajúci odporúča Kupujúcemu najskôr kontaktovať Predávajúceho pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.
V súlade so zákonom č.102/2014 Z.z. má spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát SOI, Odbor medzinárodných vzťahov a ARS, Prievozská 32, Pošt. Priečinok 29, 827 99 Bratislava a iné právnické osoby zapísané v zozname Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk/. Spotrebiteľ podľa vlastného uváženia môže návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podať v listinnej či elektronickej podobe alebo ústne do zápisnice.
Odkaz na platformu alternatívneho riešenia sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu formou elektronického formuláru
 
 

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.01.2021. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť OP bez predchádzajúceho upozornenia. Z údajov alebo obrázkov na tejto webovej stránke si nemožno uplatňovať žiadne nároky. Výrobca ani dovozca nezodpovedá za mylne uvedené údaje o parametroch a cenách. Právo na zmeny v rozsahu dodávky, vzhľadu, techniky, tvaru, výbavy a ceny je vyhradené.